Acompanyant el teu creixement des de 1927
Acompanyant el teu creixement des de 1927 

PLA D’OBERTURA DE CENTRE EN EL MARC DE LA PANDÈMIA PROTOCOL D’ACTUACIÓ ESCOLAR COVID

 

 

ÍNDEX
1. INTRODUCCIÓ
1. Rellevància de la pandèmia
2. Balanç del curs 2020-2021
3. La covid-19 en infants
2. OBJECTIU DEL DOCUMENT
3. VALORS EN QUÈ ES BASA LA PROPOSTA
1. Seguretat
2. Salut
3. Equitat
4. Vigència
4. PRINCIPIS BÀSICS: PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT
1. Grups de convivència estable
2. Mesures de prevenció personal
3. Ventilació, neteja i desinfecció
4. Promoció de la salut i suport emocional
5. Gestió de casos
5. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE
1. Alumnes
2. Personal dels centres: docent, d’atenció educativa i d’administració i serveis
3. Grups de convivència estable
4. Espais
1. Espais docents per a grups estables
2. Espai de menjador
3. Espai d’educació física
4. Patis
5. Espais de reunió i treball per al personal
5. Fluxos de circulació

 

¡1. Entrades i sortides
2. Circulació dins del centre
3. Horaris
4. Transport escolar
6. Altres activitats
1. Acollida matinal
2. Adaptació de P3
3. Sortides i colònies
4. Extraescolars
6. PLA DÓRGANITZACIÓ DE CENTRE
7. MESURES ESPECÍFIQUES
2. Organització per l’atenció de l’alumnat amb necessitats específica de suport educatiu


ANNEX 1. COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES
1. INTRODUCCIÓ


1. Rellevància de la pandèmia


L’afrontament de la pandèmia per la covid-19 va implicar, en la majoria dels països, l’aplicació de mesures que van cercar contenir la transmissió del virus a través de la reducció dràstica de les interaccions socials, entre les quals, en un primer moment, el tancament de les escoles. En aquell moment es desconeixia l’impacte de la malaltia en infants i adolescents i la seva influència en la cadena de transmissió, i es pensava que podien tenir un paper important en aquesta transmissió com passa, per exemple, amb la transmissió de la grip.
L’obertura de les escoles, un cop passada la primera onada, va ser alhora una necessitat i un repte. El confinament perllongat i la mateixa pandèmia han tingut diversos efectes sobre la salut dels infants i adolescents, tant físicament com emocionalment. Aquests efectes han estat més elevats en aquells alumnes de nivell socioeconòmic més desafavorit o en aquells que tenen alguna dificultat d’aprenentatge, així com en aquells que han patit la malaltia greu en alguns dels seus familiars o coneguts.
Com ha exposat la UNICEF, l'educació és una part essencial de la recuperació en una crisi: aporta normalitat, un sentit de la rutina, coneixements i habilitats necessàries per al desenvolupament, protecció en casos d'especial vulnerabilitat social i econòmica, i serveix de pont per salvar les diferents bretxes socials, econòmiques i educatives a què s'enfronta part de la població. Per aquest motiu, s’han mantingut i cal mantenir els centres educatius oberts i garantir, tant com sigui possible, la presencialitat de l’alumnat.
El curs 2021-2022 s’ha organitzat per tal de garantir el dret a l’educació i la protecció dels infants i adolescents amb la màxima normalitat possible. El marc és un sistema educatiu inclusiu, que té la finalitat d'afavorir el desenvolupament personal i social de tot l’alumnat, mitjançant l'activitat educativa adreçada a atendre la diversitat i l'assoliment d'una igualtat d'oportunitats i d'accessibilitat.
La continuïtat de la situació de crisi sanitària ha fet necessària l’aplicació continuada d’una sèrie de mesures que canvien de manera notable el funcionament de la societat i també del sistema educatiu. Responsables, famílies, persones educadores i la resta del personal de les escoles s’han involucrat i s’han compromès per garantir els dos grans pilars per fer front la pandèmia: les mesures de protecció i la traçabilitat.
El sistema de salut s’ha bolcat en el diagnòstic precoç de la malaltia i l’estudi àgil dels contactes estrets, i ha aplicat totes aquelles mesures epidemiològiques que han estat necessàries.
L’obertura d’escoles s’ha fet tenint en compte les dades d’incidència de la malaltia, i sempre d’acord amb les activitats permeses segons la situació sanitària de la pandèmia i la normativa existent.
Les famílies i l'alumnat han rebut informació de les mesures adoptades a
l’escola en relació amb la prevenció i control de la covid-19.
La inesperada expansió del SARS-CoV-2 arreu del món i les enormes conseqüències que deixa al seu pas obren un nou escenari, en què s’acumulen els aprenentatges i les incerteses. El comportament d’aquest virus s’ha estudiat setmana a setmana, en què han calgut posar en pràctica mesures que, fins fa un temps, ni tan sols s’haurien imaginat.
2. Balanç del curs 2020-2021
Sota el lema Escoles obertes, escoles segures, els departaments d’Educació i Salut van aplicar amb eficàcia un seguit de protocols, que han donat com a resultat un balanç molt positiu de l’impacte que ha tingut la covid-19 als centres educatius.
El curs escolar 2020-2021 va començar amb el 100 % de presencialitat en totes les seves etapes educatives i va acabar de la mateixa manera.
Mentre que en molts països del nostre entorn s'han tancat els centres educatius durant diverses setmanes i fins i tot mesos, el calendari escolar a Catalunya només ha tingut una única modificació: la declaració del divendres 8 de gener com a dia no lectiu, fet que potser va contribuir que el pic de casos de la segona onada fos el dia 13 de gener i molt menor que el de la primera.
Des de l’inici del curs, hi ha hagut una absoluta transparència comunicativa
de les incidències relacionades amb la covid-19 a través de dadescovid.cat i de l’aplicació Traçacovid, eina de comunicació de i informació entre centres escolars i administració sanitària.
Els centres educatius han viscut un pic d’afectacions a cada trimestre, que ha coincidit amb l'evolució del virus en l’àmbit comunitari. Cada pic ha estat inferior a l’anterior. Així, el punt màxim d’afectació es va recollir el 31 d’octubre de 2020.
El dia de més afectació, el 94,3 % d’alumnes van anar a l’escola i a l’institut de forma presencial, el 95,1 % dels grups estables van seguir fent la seva activitat amb normalitat i el 97,6 % de docents i personal PAS i PAE van treballar als centres educatius.
Durant tot el curs, el 98,2 % dels centres s'han mantingut oberts, i els centres educatius que han hagut de tancar per incidències relacionades amb la covid-19 han estat 91.
Des de l’inici del curs 2020-2021, el 14 de setembre del 2020, fins al 10 de maig de 2021 s’han produït 78.653 casos positius de covid-19 en persones de l’àmbit educatiu: 69.612 en alumnes (88,51 % del total), 8.377 en docents, PAS i PAE (10,65 %) i 664 en personal extern (0,84 %). Aquestes xifres indiquen que el 4,83 % de l’alumnat i el 5,11 % de professionals (docents, PAS i PAE) han estat positius.
A l’entorn escolar s’han fet 1.577.020 PCR, tant per al diagnòstic com per a l’estudi de contactes. Pel que fa al nombre de casos de covid-19 dins de les aules, en la gran major part de casos només hi ha hagut un positiu al grup de convivència estable.
Amb aquestes dades es pot afirmar que l’activitat a les escoles no s’ha associat a un augment de la transmissió comunitària. A banda del comportament del SARS-CoV2 en la població en l’edat pediàtrica, les mesures de protecció, com l’ús correcte de la mascareta i la ventilació, s’han mostrat efectives per al control de la pandèmia.
A més, en data de 10 de maig de 2021, 117.557 (un 69,7 %) professionals
de l’entorn escolar han estat vacunats almenys amb una dosi de vacuna.
3. La covid-19 en infants
Des de l’inici de la pandèmia, 116.658 infants i joves de 0 a 19 anys han tingut una prova diagnòstica positiva per covid-19. Els estudis revelen que la gran majoria dels infants presenten quadres asimptomàtics o molt lleus de la malaltia. No obstant això, també s’ha descrit algun cas de covid-19 persistent en un petit percentatge d’infants i joves.
Malgrat que cada vegada hi ha més evidència científica al voltant de la covid-19, encara queden alguns interrogants per resoldre.
Cal remarcar, però, que no hi ha una evidència científica que indiqui que les persones adultes que conviuen amb escolars tinguin més risc de desenvolupar formes severes de la covid-19.
La campanya de vacunació i l’evolució de les dades epidemiològiques obren un escenari diferent per al curs 2021-2022. Tot i això, mentre no s’obtingui la immunitat de grup, caldrà mantenir mesures de protecció i prevenció per evitar noves onades.


2. OBJECTIU DEL DOCUMENT
Aquest Pla d’actuació estableix les bases per tal que el curs 2021-2022 es pugui dur a terme amb les màximes garanties, que busquen l’equilibri entre la protecció de la salut de les persones als centres educatius, la gestió correcta de la pandèmia i el dret de tots infants i joves a una educació de qualitat.
En una societat amb grans incerteses, cal que l’escola pugui treballar amb la màxima normalitat possible. Cal donar continuïtat a l’aprenentatge, aplicant les mesures sanitàries de protecció que siguin necessàries.
Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir accés a
l’educació en condicions d’equitat.
L’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la màxima normalitat, seguint les instruccions sanitàries i garantint la funció social de l’educació.
L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible. A través de les mesures proposades, els centres educatius han d’estar en condicions de contribuir al control de l’epidèmia i a la ràpida identificació de casos i de contactes.


3. VALORS EN QUÈ ES BASA LA PROPOSTA


1. Seguretat

Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de totes les persones que integren la comunitat educativa –incloses les famílies–, els centres educatius han de continuar sent espais on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera segura i confortable.
Les evidències científiques han demostrat que infants i adolescents són un col·lectiu de risc molt baix respecte de la covid-19, tant pel que fa a l’afectació clínica que desenvolupen, com el seu paper poc important en la dinàmica epidèmica d’aquest coronavirus.
2. Salut
La salut dels i de les alumnes, docents i altres persones treballadores dels centres educatius és una prioritat per als departaments d’Educació i de Salut. Totes les mesures estan adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de casos i contactes.
3. Equitat
El període de confinament va tenir efectes desiguals en els diferents grups de població.
Sovint, aquelles persones pertanyents a col·lectius de més vulnerabilitat, van patir -o n’estan patint- les conseqüències d’una manera més acusada. L’assistència als centres permet una socialització dels infants i adolescents que té un gran valor. El tancament de les escoles va fer palesa la bretxa digital i cognitiva existent entre els alumnes.
Per tot plegat, aquesta proposta garanteix la presencialitat, sense renunciar a la seguretat d’alumnes i personal docent i no docent dels centres educatius.
4. Vigència
Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar 2021- 2022.
No obstant això, aquestes mesures s'avaluaran i s’adaptaran en funció de l’evolució del context epidemiològic i dels avenços en el Pla de vacunació i en la immunitat de grup.
4. PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I PROMOCIÓ DE LA SALUT


Els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia, i mentre no s’assoleixi la immunitat de grup continuen sent la disminució de la transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos.


1. Grups de convivència estable
Es manté la proposta de l’organització a l’entorn de grups de convivència estable. El seu principal valor, tal com s’ha demostrat durant el curs 2020- 2021, és la facilitat que ofereix en la traçabilitat dels possibles casos que s’hi donin, atès que permet una identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes. Es tracta de grups estables d’alumnes, amb el seu tutor o tutora, i en el marc dels quals es produeix la socialització de les persones que els integren. Poden formar part d’un grup estable altres docents o personal de suport educatiu i d’educació inclusiva, si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup.
Un docent i un professional o una professional de suport educatiu només
pot formar part d’un únic grup estable. Es tracta, per tant, d’un grup de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana. Això permet que no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2) en aquests grups de convivència estables. En aquestes condicions, des d’un punt de vista de salut, té molta més importància centrar els esforços organitzatius a garantir l’estabilitat i l’estanqueïtat d’aquest grup, amb la finalitat de preservar la capacitat de traçabilitat, que no pas a fixar el nombre d’integrants del grup.En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de
relacionar entre si, s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment la ventilació i l’ús de la mascareta.
2. Mesures de prevenció personal
 Distanciament físic
La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'estableix en 1,5 metres, en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és exigible en qualsevol cas, excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt habitual, com és el cas dels grups de convivència estables.
Per tant, en els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2).
 Higiene de mans
Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels i de les alumnes, així com la del personal docent i no docent.
En infants i adolescents, s’ha de requerir el rentat de mans:
 a l’arribada i a la sortida del centre educatiu;
 abans i després dels àpats;
 abans i després d’anar al lavabo (infants continents), i
 abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).
En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur
a terme:
 a l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants;
 abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats
dels infants i dels propis;
 abans i després d’acompanyar un infant al lavabo;
 abans i després d’anar al lavabo;
 abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús), i
 com a mínim una vegada cada 2 hores.
Cal que es garanteixi l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de gel hidroalcohòlic per a ús del personal de l’escola.
S’han d’afavorir mesures adaptades a l’edat de l’infant (vídeos, cançons...)
per promoure el rentat de mans correcte i la seva importància.
Cal que es col·loquin pòsters i cartells informatius explicant els passos per a un rentat de mans correcte en els diversos punts de rentat de mans.
Ús de la mascareta
En funció de la immunitat assolida amb la vacunació, el context epidemiològic i la normativa vigent, l’ús de la mascareta és susceptible de patir variacions de cara al nou curs escolar 2021-2022.
Col·lectiu Indicació 1r cicle d’educació infantil (0-3 anys) No indicada 2n cicle d’educació infantil (3-6 anys) No obligatòria De 1r a 6è de primària Segons context i normativa.
La mascareta indicada en l’àmbit educatiu és de tipus higiènic en
compliment de la norma UNE.
Requisits d’accés als centres educatius
 Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre o febrícula per sobre de 37,5 ºC, tos, dificultat per respirar, mal de coll*, refredat nasal*, fatiga, dolors musculars i/o mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua d’olfacte o gust en infants grans i adolescents) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
* Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els infants, només s’haurien de considerar símptomes potencials de covid-19 si també hi ha febre o altres manifestacions de la llista de símptomes.
* L’absència de simptomatologia ha de ser sense haver pres cap fàrmac.
 No convivents i sense contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 10 dies anteriors.
En cas que l’alumne o alumna presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència– les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu. Malgrat que l’evidència és escassa, en infants i joves, es consideren malalties o condicions de risc per a complicacions de la covid-19:
o malalties que afecten el sistema immunitari (per exemple aquells infants que requereixen tractaments immunosupressors);
o malalties respiratòries greus (fibrosi quística, displàsia broncopulmonar, asma greu...);
o malalties cardíaques greus (amb repercussió hemodinàmica i/o que necessiten tractament mèdic);
o altres: diabetis tipus 1 amb mal control metabòlic, diàlisi, drepanocitosi, obesitat greu en adolescents...).
La situació de pandèmia demana una proposta educativa personalitzada
per a l'alumnat que no s’ha reincorporat als centres educatius. Així s'estableixen aquests criteris per a l’atenció personalitzada de l'alumnat en temps de situació de pandèmia de la covid-19:
A. Alumnat amb malalties cròniques complexes d’elevada
vulnerabilitat enfront de la covid-19
B. Alumnat que conviu amb una persona que presenta una malaltia molt greu i d'elevada vulnerabilitat enfront de la covid-19
*En ambdós supòsits l’estat de vacunació de les persones vulnerables pot fer variar el tipus d’atenció a aquest alumnat.
En el cas del personal docent i no docent de l’escola que tingui contacte amb els infants i que tingui risc elevat de malaltia greu per coronavirus, seran avaluades pel servei de prevenció de riscos laborals de titularitat del centre per valorar si poden estar en contacte amb els infants.
Les condicions de risc engloben les malalties cròniques, diabetis, hipertensió, obesitat mòrbida o alguna malaltia crònica, com ara una malaltia cardiovascular, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, malaltia neurològica o neuromuscular crònica, immunodeficiència congènita o adquirida (incloent-hi el VIH), o càncer. Les dones embarassades es consideren un col·lectiu d’especial consideració. Les persones del grup de risc han de ser valorades pel servei de prevenció de riscos laborals propi o extern de cada titularitat. També caldrà preveure els requisits d’accés als centres educatius de persones pertanyents a altres entitats o empreses de cara a la gestió de vulnerabilitats i/o contactes.
En tots aquests casos, la vacunació completa pot fer variar la decisió que
s’ha de prendre.
Control de símptomes
Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels fills i filles o de si mateixos. A l’inici del curs, han de signar una declaració responsable a través de la qual:
 fan constar que són coneixedores de la situació actual de la pandèmia, amb el risc que això comporta, i que, per tant, s’atindran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment;
 es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que presenti simptomatologia compatible amb la covid-19 o l’hagi presentat en els darrers 10 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu, per tal de poder prendre les mesures oportunes.
 Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes. La família ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma. En cas que la situació epidemiològica ho requereixi es pot considerar la implementació d’altres mesures addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a l’escola.
 Els centres disposen de termòmetres de distància incorporats a la farmaciola per si un alumne o alumna es troba malament durant la jornada lectiva, però no es considera necessari prendre la temperatura diàriament en el moment de l’accés al centre.
3. Ventilació, neteja i desinfecció
L’escola ha de disposar d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les característiques del centre. D’acord amb l’evidència científica més recent, la ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors. Per això, cal seguir curosament les orientacions de ventilació.
La nova evidència mostra que la via de transmissió a través de les superfícies és molt menys rellevant del que s’havia considerat inicialment. Per aquest motiu, durant el curs 2021-2022 no serà necessària l’aplicació dels protocols de neteja establerts per al curs 2020-2021.
La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de fer amb una
periodicitat diària al final de la jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual.
Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest motiu, s’aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització d’aquelles activitats puguin fer-se a l’aire lliure.
Gestió de residus
Es recomana que els mocadors i tovalloles d'un sol ús utilitzats per a l'assecat de mans o per a la higiene respiratòria es llencin en contenidors amb bosses. El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant, s’han de llençar al contenidor de rebuig.
En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar en una bossa tot el material utilitzat a l'espai d'ús individual on s'ha aïllat la persona i introduir-lo en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus, tal com s’ha indicat al paràgraf anterior.
4. Promoció de la salut i suport emocional
L’impacte en salut, econòmic i social de la pandèmia pot haver tingut conseqüències emocionals per a molts infants. Així, el dol per la pèrdua d’un familiar, l’angoixa per la situació viscuda o l’impacte socioeconòmic causat per la pandèmia poden estar presents en un nombre significatiu d’infants i adolescents.
La pandèmia actual brinda una oportunitat única per consolidar alguns hàbits i conductes que són imprescindibles en qualsevol context:
 Tenir cura d’un mateix i de les persones que l’envolten.
 Actuar amb responsabilitat per protegir els més vulnerables.
 Aplicar les mesures de protecció i prevenció de manera sistemàtica.
5. Gestió de casos
Cal aplicar el protocol vigent de Gestió de casos covid-19 als centres educatius, quan es detecti un cas positiu o simptomatologia susceptible de ser covid-19 en un centre educatiu.
https://educacio.gencat.cat/web/shared/continguts_per_compartir/ENS/s alut-escola/documentacio/escoles/20210906-gestio-casos-covid-centres- 2021-2022.pdf
5. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE
El curs començarà de manera presencial el 13 de setembre de 2021.
1. Alumnes
L’ensenyament serà presencial per a tot l'alumnat de tots els ensenyaments d’educació infantil i educació primària.
En el cas de la incorporació d’un nou alumne o alumna al centre, se l’assignarà a un grup estable existent.
1. Personal dels centres: docent, d’atenció educativa i d’administració i
serveis
El servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals de la titularitat del centre ha d’avaluar la presència de personal treballador especialment sensible a la covid-19, en el marc de referència vigent en cada moment, i d’acord amb aquest coneixement establir, si escau, mesures específiques de protecció.
3. Grups de convivència estable
A partir del nombre d’alumnes, del nombre de docents i personal de suport educatiu, el centre ha d'organitzar els grups de convivència estable d’alumnes amb un tutor o tutora i un espai referent.
El grup estable està format per un conjunt d’alumnes, amb el seu tutor o tutora. Poden formar part d’aquest grup estable altres docents o personal de suport educati.
A l’educació infantil i primària, aquest grup s’ha de mantenir junt en el màxim d’activitats al llarg de la jornada lectiva. A l’interior de l’edifici el grup ha d’ocupar, de manera general, el mateix espai físic. El grup d'alumnes ha de ser sempre el mateix. Es recomana reduir al màxim el nombre de docents de cada grup i el nombre de grups que hagi d'atendre cada docent o professional de suport educatiu i d’educació inclusiva.
4. Espais
El centre ha d’identificar tots els espais susceptibles d’acollir un grup de
convivència estable.
1. Espais docents per a grups estables
A les escoles es podran utilitzar, com a espais docents per a un grup d’alumnes, les aules de grup i també les aules o espais específics.
En tots els centres es podran utilitzar com a aula de grup tots els espais clarament sectoritzats.
En funció de cada centre, l’ús dels espais per a un grup poden ser diferents. Es recomana que cada grup tingui un únic espai de referència. Tot i això, de forma excepcional a l’educació a primària i particularment a secundària, si l’ocupació dels espais ho permet, es poden utilitzar les diferents aules especifiques.
2. Espai de menjador
El servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i les activitats posteriors fins a la represa de l’activitat lectiva o la finalització de la jornada escolar segons els casos, s’organitza en els espais habilitats a tal efecte.
Davant la nova evidència que la transmissió del virus és molt poc probable a través de les superfícies, les recomanacions principals al menjador consisteixen en la ventilació, el rentat de mans i la disposició de l’alumnat per grups de convivència estable.
Els infants que facin tasques com les de parar i desparar taula, o d’altres com servir aigua, les han de fer exclusivament per al seu grup de convivència. Si l’alumnat recull el menjar en una línia d’autoservei, cal que mantingui la distància en la filera si no són del seu grup estable.
El personal docent i el personal d’administració i serveis del centre podran fer ús del servei de menjador escolar mantenint en tot moment la distància de seguretat d’1,5 metres entre els adults. El professorat i el personal d’administració i serveis han d’utilitzar obligatòriament la mascareta en el menjador excepte quan estiguin asseguts a la taula menjant.
Les activitats posteriors als àpats s’han de realitzar, preferiblement, a l’aire lliure, amb ocupació diferenciada d’espais per a cada grup estable. Quan això no sigui possible cal fer ús de la mascareta.
També es poden utilitzar espais interiors, preferiblement per a infants pertanyents a un mateix grup estable. En aquest cas cal garantir-ne la ventilació.
Quan no sigui possible la utilització d’un espai per a infants d’un mateix grup estable, cal garantir la separació entre els alumnes de grups diferents, així com organitzar separadament l’entrada i la sortida dels infants dels diferents grups.
3. Espai dÉducació Física
Farem l’educació física a l’aire lliure -a l’espai del pati- sempre que sigui possible, evitant la franja horària de més exposició solar durant els mesos de calor.
Si l’activitat té lloc a l’exterior i/o es mantenen els grups estables no serà necessari l’ús de mascareta.
4. Patis
La sortida al pati ha de ser esglaonada. A l’organització horària del centre cal establir els torns d'esbarjo en funció de la dimensió del pati i les possibilitats de sectoritzar-lo, tenint en compte que hi pot haver a la vegada més d’un grup estable. A l’espai del pati es pot permetre la interacció de diferents grups de convivència estable, si es fa ús de la mascareta.
5. Espais de reunió i treball per al personal
En els espais de reunió i treball per al personal s’han d’establir les mesures necessàries per garantir el distanciament físic de seguretat d’1,5 metres, i és obligatori l’ús de la mascareta. S’ha de prestar atenció a la ventilació correcta de l’espai.
Les reunions, amb caràcter general, han de ser telemàtiques.
6. Fluxos de circulació
Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre cal establir circuits i organitzar la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats.
1. Entrades i sortides
Les entrades i sortides del centre s’han de fer de manera esglaonada, tenint en compte el nombre d’accessos i el nombre de grups estables.El centre ha d’identificar tots els accessos possibles; establir els punts d’entrada i sortida, i marcar quins grups accedeixen per cada punt. A cada un dels accessos, l’entrada i la sortida s’ha de fer per un o diversos grups estables de manera esglaonada, tenint en compte les característiques del centre, tant des del punt de vista de l’edifici com del volum d’alumnes. Els i les alumnes han de portar la mascareta posada. Els pares i mares només accediran a l’interior del recinte escolar en el cas que ho indiqui el personal del centre, seguint totes les
mesures de protecció establertes, utilitzant mascareta i sempre mantenint la distància de seguretat. En qualsevol cas, els adults que acompanyin els infants han de ser els mínims possibles per a cadascun d’ells i han de complir rigorosament les mesures de distanciament físic de seguretat i ús de mascareta, i cal limitar tant com sigui possible la seva estada als accessos del centre educatiu.
Els centres educatius han d’informar els ajuntaments respectius sobre l’horari d’entrades i sortides i dels diferents accessos, per tal que les policies locals puguin planificar les seves actuacions sobre la mobilitat.
En entrar al centre els i les alumnes s’han de rentar les mans amb gel
hidroalcohòlic, mantenir la distància sanitària i portar la mascareta posada.
2. Circulació dins del centre
En els passadissos i els lavabos s’ha de vetllar perquè no coincideixin més d’un grup estable. Quan coincideixin més d’un grup de convivència estable caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres.
3. Horaris
L’horari dels centres, de forma general, són els establerts en les diferents normatives del Departament. Les excepcionals circumstàncies derivades de la pandèmia poden determinar la necessitat d’incorporar canvis en l’horari, tenint en compte el projecte educatiu de cada centre. En el cas de modificació de l’horari, el centre ho ha de traslladar al director o directora dels serveis territorials o, si escau, a la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona, perquè l’aprovi.
4. Transport escolar
En el cas del transport escolar col·lectiu, cal aplicar la normativa vigent respecte a les mesures preventives davant la covid-19.
Recomanacions sobre el transport en autocar:
 Durant els trajectes en autocar cal garantir la ventilació i la resta de
mesures de seguretat.
 L’ús de mascareta és obligatori a partir de 6 anys i recomanable en infants a partir de 3 anys, exceptuant aquells per als quals l’ús de la mascareta està contraindicada.
 No es pot menjar ni beure durant el trajecte.
 S’ha de facilitar el rentat de mans previ i posterior a l’ús del
transport amb solució hidroalcohòlica.
 Es pot utilitzar la totalitat dels seients i, quan el nivell d’ocupació ho permeti, s’ha de procurar la màxima separació entre els usuaris.
 Cal distribuir els infants per grups de convivència estable i, si és
possible, deixar un espai de separació entre els diferents grups.
 A les sortides i colònies s’ha de mantenir la mateixa distribució a l’anada i la tornada quan aquests trajectes es facin en un termini de 48 hores.
 Per tal de poder determinar els contactes estrets d’un cas positiu, cal disposar d’un registre de l’ocupació dels seients, identificant la posició de cada infant dins el vehicle. A les parades de bus escolar, quan es recullen i deixen als infants, és molt important que entre les unitats familiars es mantingui una distància física adequada i es portin posades les mascaretes. Cal evitar l’acumulació de famílies en un espai reduït.
6. Altres activitats
1. Acollida matinal
L’acollida matinal es farà a la sala polivalent de l’escola, el centre habilitarà aquest espai ben ventilat i que permet mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres.
Abans d’entrar al centre cal rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins cal mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres amb la resta de persones que estiguin a l’espai d’acollida.
Quan finalitzi el període d’acollida, acompanyarem els i les alumnes a la seva aula de referència, i tant els responsables com els infants a partir de primer de primària han de portar les mascaretes posades.
2. Adaptació de P3, educació infantil de primer cicle (o altres)
En els centres on es fa un procés d’adaptació a P3 o d’educació infantil de primer cicle, durant aquest període, les famílies dels infants poden acompanyar-los a l’aula seguint les mesures de prevenció i seguretat següents:
Requisits d’accés: La persona acompanyant no pot participar en el període d’acollida si presenta símptomes compatibles amb la covid-19 o els ha presentat en els darrers 10 dies. Tampoc no hi podrà participar si ha tingut contacte estret amb una persona amb la covid-19 confirmada o amb simptomatologia compatible en els darrers 10 dies.
Persones de risc: Aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia de risc davant de la covid-19 (diabetis, malaltia cardiovascular - inclosa la hipertensió-, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer en fase activa, obesitat mòrbida), així com dones embarassades i que no hagin estat vacunades, hauran d’avaluar la conveniència de participar en el període d’acollida amb el seu equip mèdic de referència.
Nombre d’acompanyants: Cada infant només pot ser acompanyat per una sola persona (que pot canviar durant el període d’adaptació). Els germans o germanes que es trobin simultàniament en el període d’acollida poden ser acompanyats per una o dues persones. En aquest cas, sí que hi pot haver contacte amb la resta de membres de la unitat familiar.
Contacte i distància: La persona acompanyant només pot tenir contacte amb el seu infant i ha de mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de persones de l’aula (inclosos infants, persones acompanyants i persones educadores).
Rentat de mans: La persona acompanyant s’ha de rentar les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic abans d’accedir al centre educatiu i també abans d’entrar a l’aula.
També es recomana el rentat de mans a la sortida del centre educatiu.
Mascareta: La persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb
una mascareta higiènica o quirúrgica col·locada correctament.
Ventilació: És important que durant aquests períodes els espais estiguin ben ventilats, seguint les instruccions.
3. Sortides i colònies
Els centres poden dur terme les activitats previstes en la seva programació general anual, pel que fa a sortides i colònies, amb les adaptacions que calgui, ateses les
mesures de prevenció i seguretat sanitàries, d’acord amb el pla sectorial vigent.
4. Extraescolars
Els centres poden dur terme les activitats previstes en la seva programació general anual.
6. PLA D’ORGANITZACIÓ DEL CENTRE
El centre ha d’elaborar, en el marc de l’autonomia i amb l’acompanyament de la Inspecció educativa, un pla d’organització bàsic i provisional (espais, esglaonaments d’entrades i sortides, franges, utilització dels patis, extraescolars...). Aquest pla definitiu ha de ser aprovat pel consell escolar del centre, i serà un element clau de la programació general anual del centre.
El pla d’organització de cada centre ha de establir, com a mínim, la
informació següent:
 Organització pedagògica, en una situació de pandèmia com l’actual
i en cas de confinament parcial o tancament del centre.
 Organització de grups d’alumnes, de professionals i d’espais.
 Organització d’horaris i gestió d’entrades i de sortides.
El pla d’organització del centre ha d’estar a disposició de la Inspecció d’Educació, i el centre l’ha de publicar al seu l’espai web. Si al llarg del curs es modifica aquest pla, cal que l'aprovi el consell escolar.
Organització de grups d’alumnes, de professionals i d’espais
Cal indicar tots els grups i informar sobre:
 el nombre d’alumnes;
 el nombre de professionals que imparteixen classe en el grup, diferenciant si es tracta d’un tutor o tutora i/o mestre o mestra que forma part del grup estable o temporal o si només imparteix unes hores de classe a la setmana;
 el nombre de personal de suport educatiu, indicant el tipus de suport, i diferenciant si forma part del grup estable o si només interactua amb el grup o part del grup un horari acotat;
 l’espai estable és l’espai de referència del grup, i si s’utilitza algun
espai de manera puntual cal indicar-ne l’horari d’ocupació.
Distribució dels grups de l’escola
GRUP
NRO
TUTOR/A
ESPECIALISTA
P1
9
Isabel Ginés
Sheila Fernández
P2
11
Elsa Delgado
Sheila Fernández
P3
16
Laura Puigoriol
P4
16
Angels Rodriguez
P5
20
Nonna Casas
1r
16
Anna Navarro
Sofía Broto David Alvarez Montserrat Pinyol
2n
21
Laura Lázaro
Sofía Broto David Alvarez Montserrat Pinyol
3r
22
Pilar Miñarro
Sofía Broto David Alvarez Montserrat Pinyol
4t
20
Mireia Ginés
Sofía Broto David Alvarez Montserrat Pinyol

20
Marc Torres
Sofía Broto David Alvarez Montserrat Pinyol

24
M. Dolors Creus
Sofía Broto David Alvarez Montserrat Pinyol
Organització d’horaris i gestió d’entrades i de sortides
ENTRADA
MATÍ
SORTIDA MATÍ
ENTRADA TARDA
ENTRADA MATÍ
POLLETS
9:00
12:45
15:00
16:45
DOFINS
9:00
12:45
15:00
16:45
P3
9:00
12:45
15:00
16:45
P4
9:00
12:45
15:00
16:45
ENTRADA
MATÍ
SORTIDA MATÍ
ENTRADA TARDA
ENTRADA MATÍ
P5
9:00
13:00
15:00
17:00
1r Primària
9:00
13:00
15:00
17:00
2n Primària
8:55
12:55
14:55
17:00
3r Primària
8:55
12:55
14:55
17:00
4t Primària
8:50
12:50
14:50
16:50
5è Primària
8:50
12:50
14:50
16:50
6è Primària
8:50
12:50
14:50
16:50
Les files per entrar seran de la següent manera:
P5, 1r, 2n i 3r al costat de la porta entrant per la dreta (pared del pati)
4t, 5è i 6è al costat entrant a l’esquerra.
7. MESURES ESPECÍFIQUES
1. Criteris organitzatius de recursos per a l’atenció de l’alumnat amb
necessitat específica de suport educatiu
L’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu engloba infants amb característiques i necessitats molt diverses. En ocasions, l’adopció de les mesures de protecció pot revestir una dificultat afegida, que cal considerar. Mestres, educadors, fisioterapeutes, personal auxiliar, etc. han de poder dur a terme les seves tasques en condicions de seguretat mentre vetllen pel compliment d’aquestes mesures.
Cal tenir en compte, però, que un gran nombre d'infants i joves amb necessitats especials tenen malalties cròniques complexes que, en ocasions, els poden fer més vulnerables davant la covid-19. Les escoles han de vetllar per oferir les garanties necessàries des del punt de vista de salut dels infants i personal docent i no docent que hi treballa, així com de la resta de la comunitat educativa.
Es tracta de les mesures més efectives per preservar la salut dels infants així com del personal docent i no docent. L’escola representa una bona oportunitat per reforçar els aprenentatges relatius a l’educació per a la salut, adequant-los al nivell de comprensió i les capacitats de cada infant (OMS, 2020):
 Cal reforçar conductes saludables, quan sigui possible. Cal tossir i esternudar al colze. Es poden utilitzar ninots o la imitació per exemplificar-ho.
 Per treballar i entrenar el rentat de mans es poden utilitzar cançons de 20 segons de durada.
 El distanciament físic es pot treballar amb exemples senzills (“estirant les ales”) o marcant l’espai amb objectes o gomets.
 En tot moment, cal atendre aquells infants que manifestin dubtes o es mostrin neguitosos en relació amb la situació actual de pandèmia.
 És important reforçar la importància del seu paper actiu en les mesures de prevenció.
Mascaretes i pantalles facials. En el moment actual les mascaretes són obligatòries per als infants a partir de 6 anys, sempre que no existeixi una contraindicació al seu ús.
No es recomana l’ús de mascareta si impedeix respirar amb normalitat o bé si la persona que la porta no és capaç de treure-se-la sense ajuda, si així ho necessita. Per tant, un infant que no sigui capaç d’enretirar-se la mascareta de manera autònoma, no l’hauria de portar.
Quan aquestes activitats impliquin risc de patir esquitxades (alimentació, higiene...) és recomanable l’ús d’una mascareta integral (que inclogui protecció ocular) o d’una pantalla facial.
Guants. L’ús de guants només es considera necessari per al personal del centre. Cal recordar que, en termes de protecció davant del coronavirus, els guants poden donar una falsa sensació de seguretat. Per aquest motiu cal recordar que l’ús de guants no eximeix del rentat de mans freqüent i que cal seguir les normes de protecció en el moment de col•locar-los i retirar- los.
Material: Cal procurar que el material o altres instruments necessaris siguin
d’ús propi.
Espais amb poca ventilació: Cal procurar dur a terme les activitats amb pocs infants simultàniament. Sempre que sigui possible, cal mantenir la porta oberta.
ANNEX 1.
LLISTA DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES
Si el vostre fill o filla no es troba bé, comproveu quins d’aquests símptomes presenta:
 Febre o febrícula (per sobre de 37.5 ºC)
 Dificultat per respirar
 Mal de coll
 Refredat nasal
 Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
 Mal de panxa amb vòmits o diarrea
 Pèdua d’olfacte o gust (infants grans)
Si heu comprovat que té un o diversos d’aquest símptomes cal que eviteu portar l’infant a l’escola i que us poseu en contacte amb els/les responsables d’aquesta per comunicar-ho.
En l’horari d’atenció del vostre centre d’atenció primària, poseu-vos en contacte telefònic amb el vostre equip de pediatria o de capçalera. En cas contrari, truqueu al 061.
Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els infants, només s’haurien de considerar símptomes potencials de covid- 19 quan també hi ha febre o altres manifestacions de la llista de símptomes.
Si a casa hi ha alguna persona adulta que no es troba bé, comproveu si manisfesta alguns d’aquests símptomes:
 Febre o febrícula
 Tos seca
 Dificultat per respirar
 Falta d’olfacte i/o de gust
 Mal de coll
 Mal de cap
 Vòmits i diarrees
 Fatiga
 Pèrdua de gana
 Dolor generalitzat a les articulacions i/o musculatura
 Refredat nasal
Aquesta llista de símptomes pot patir variacions en funció de l’estat
vacunal de les persones i el context epidemiològic del moment.
Setembre 2021

 

Avinguda Madrid 214

Carrer Vallespir 79

Barcelona

 

escoladelcarme@hotmail.com

 

93 339 62 77